- දැක්ම -

ශ්‍රි ලංකාව වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රය තුල

 මානව සම්පත

සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛයා වීම.

- Vision -

To Become the Pioneer of

Human Resource Development in the

Vocational Training Sector in Sri Lanka.

 

- මෙහෙවර -

ශ්‍රි ලංකාව වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රය තුල

 පවතින හා මතුව එන අවශ්‍යතා හඳුනාගනිමින්

නිර්මාණශීලී වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීම.

- Mission -

To Provide Creative Vocational

Training to Meet

the Current and Emerging Needs in

Vocational Training Field.

 

cta-logo

REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

Our Location

Vocational Training Centre,
Pallidora Road, Kawdana,
Dehiwala.

Contact with Phone

071-8052257
011-2761964
011-2731346

Email

 dehiwala.vtc@gmail.com

© Copyright VTC Dehiwala 2022. All Rights Reserved | Solution by Lite Art

Search